Janne J. M. Muhonen Kriittisiä puheenvuoroja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Läpileikkaus antiperussuomalaisten sielunmaisemasta

Maanpuolustus

Yleinen asevelvollisuus tulee lakkauttaa joko välittömästi tai mahdollisimman lyhyen siirtymäajan kuluessa, eikä Suomen tule koskaan harkitakaan palkka-armeijaa tai liittymistä mihinkään puolustusliittoon ulkovaltojen kanssa. Karjala-kysymys on haudattava iäksi hiertämästä Suomen ja Venäjän välejä, ja hyvät diplomaattiset suhteet itänaapuriimme on ylläpidettävä mm. lähialueavustuksilla, eli antamalla jatkossakn suoraa taloudellista tukea Muurmanskin ja luovutetun Karjalan infrastruktuurin kehittämiseen, kulttuurin tukemiseen, sekä Pietarin jätevesien puhdistamiseen Itämeren suojelemiseksi.

Kielipolitiikka

Jokaiselle oppivelvolliselle, toisen asteen ja korkeakouluopiskelijalle on annettava vapaus opiskella mitä vieraita kieliä haluaa, mutta koko valtakunnalle yhtenäiseen ruotsin opetukseen ei tule puuttua, jotta ruotsinkieliselle vähemmistölle saadaan turvattua peruspalvelut heidän omalla kielellään myös tulevaisuudessa. Lisäksi suomenruotsalaisen kulttuurin turvaaminen tulee olla myös jatkossa yksi opetushallinnon perustehtävistä.

Maahanmuutto ja kansallisuus

Kenelläkään, jotka on passeissaan identifioitu kuuluviksi Suomen kansalaisiksi ja suomalaisuus-nimiseen keinotekoiseen konstruktioon, ei ole mitään kenenkään toisen ohittavaa subjektiivista oikeutta maa-alueeseemme, sen luonnonvaroihin tai Suomen elinkeino-, koulutus- tai sosiaaliturvajärjestelmään. Suomalaisuutta käsitteenä on laajennettava huomattavasti ja kansallisvaltioajattelusta itsessään luovuttava mahdollisimman pian.

Suomella ei ole mitään oikeutta edellyttää maahamme vapaasti muuttavilta sopeutumista omiin kulttuurinormeihimme, saati evätä tai edes rajoittaa maahantuloa. Kansalaisuus on myönnettävä jokaiselle halukkaalle maahanmuuttajalle maassaolon syystä riippumatta sekä ilman mitään ennakkoehtoja, edellytyksiä tai perusteluita tulijalta itseltään.

Seksuaalisuus ja perhe

Vanhakantainen ydinperhemalli on aikansa elänyt, eikä vastaa nykypäivän moniarvoista ja arvoliberaalia elämää. Valtiolla ei tule olla mitään oikeutta rajoittaa tai säädellä kansalaistensa

  • perhekokoa tai -koostumusta
  • perheen jäsenistön sukupuoli- tai ikäjakaumaa,
  • perheen aikuisten lukumäärää
  • keidenkään perheenjäsenten välisiä juridisia taikka platonisia suhteita
  • adoptio-oikeutta - koskipa tämä perheen sisäistä tai ulkoista adoptiota, tai
  • perinteisemmällä metodilla tapahtuvaa perheenlisäystä.

Päihdeainepolitiikka

Valtion tehtävä ei ole valvoa tai kontrolloida mitään kansalaistensa tekemisiä. Suomen tulee välittömästi dekriminalisoida kannabiksen maahantuonti, myynti ja kotikasvatus muuhunkin kuin lääkinnälliseen käyttöön, sekä sallia siirtymäajan kuluessa myös LSD:n, amfetamiinin ja kokaiinin käyttö sekä myynti. Valtion tulee jatkossakin tehostaa opiaattiriippuvaisten hoitoonohjausta, sosiaalista tukiverkkoa ja maksaa heidän korvaushoitonsa täysimääräisenä.

Taide ja valtion rooli

Kansallisromantiikka ja historiasta tematiikkaa ammentava taidekulttuuri on ummehtunutta ja valtion apurahastoa nuorille taiteilijoille tulisi kasvattaa, sekä määrätietoisesti ohjata esim. graffiti- ja tilataiteilijoille, tanssitaiteilijoille ja heidän katutapahtumiensa järjestämiseen, sekä postmoderneihin taidesuuntauksiin, jotta Suomen taidenäyttelyiden sisältö saataisiin vastaamaan paremmin yleiseurooppalaista henkeä.

Kulttuurivähemmistökoordinaattoreiden näkemyksiä tulisi kuunnella herkällä korvalla ja tunkkaisia, nationalistisia, näkemyksiä tuulettaa. Nykytaidemuseoiden asema tulisi näiden toimenpiteiden avulla hivuttaa perinteisten ja auttamattoman vanhojen suuntausten ohi.

Nuoria tulisi kannustaa jo peruskouluvaiheessa haistelemaan ulkomailta tulevia trendejä sekä ennakkoluulottomaan ja vapaaseen taiteentekoon.

Koulutuspolitiikka

Nuorten uravalintakehitystä tulisi valtiorahoitteisesti ohjata enemmänkin luovien ja poikkitieteellisten alojen suuntaan perinteistempien ja sukupuolisesti vahvan roolittuneiden, käytännöllisten, ammattien sijasta. Humanististen tiedekuntien, erityispedagogisten opintojen ja sosiologian aloituspaikkoja tulee lisätä tuntuvasti, tai vähintään säilyttää paikkamäärät ennallaan.

Sen lisäksi naispuolisia opiskelijoita on opinto-ohjauksessa kannustettava hakemaan miesvaltaisille aloille ja päinvastoin, jotta elinkeinoelämän tervettä uusiutumista jarruttavat sukupuoliroolien raja-aidat saataisiin vähitellen kaadettua.

Työvoimapolitiikka

Suomen työvoimapolitiikassa pääpainopisteen tulee olla ulkomaalaisen, nuorekkaan ja dynaamisen työvoiman houkuttelussa riittävän alhaisella tuloverotuksella ja kohtuullisella palkkatasolla erityisesti julkisen sektorin työpaikoissa. Työ- ja sisäministeriön on viipymättä keskeytettävä pitkäaikaistyöttömien tulokseton uudelleenkouluttaminen ja tukityöllistäminen.

Sen sijaan em. ministeriöiden on alettava tiiviiseen yhteistyöhön lähivuosina koittavan työvoimapulan paikkaamiseen tarvittavan osaavan työvoiman hankkimiseksi. Työvoimatoimisto ja Suomen suurimmat kaupungit, jotka ovat yksi suurimmista työllistäjistä koko valtakunnassa, tulee sitouttaa järjestämään työtä ensisijaisesti alalla aliedustettuina oleville väestöryhmille.

Ympäristöpolitiikka

Suomen on luovuttava lähivuosikymmeninä kokonaan ydinvoimasta sekä fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiatuotannossaan. Olkiluodon uusien ydinreaktoreiden rakennustyöt on keskeytettävä välittömästi ja tulevaisuuteen suunnitellut ydinvoimalahankkeet peruutettava lopullisesti.

Suomen vesistöjä ei saa enää valjastaa energiantuotantokäyttöön vaan vesivoima on korvattava eettisemmillä vaihtoehdoilla. Suomen kokonaisenergiankulutus on saatava jyrkkään laskuun kasvihuoneilmiön taltuttamiseksi.

Suomen on osallistuttava kansainväliseen yhteistyöhön uusien, innovatiivisempien ja luontoystävällisempien energialähteiden kehittämiseksi, aurinko- ja tuulivoiman parempi hyödyntäminen ykkösprioriteettina.

Maa- ja vesiliikennekäytössä olevat ajoneuvot, erityisesti julkinen liikenne, on korvattava sähköä ja biopolttoainetta käyttävillä kulkuvälineillä.

Euroopan unioni ja rahaliitto

Suomen tulevaisuus, menestyminen globaaleilla markkinoilla ja kestävä kehitys ovat kiinni Euroopan unionin entistä tiukemmassa integraatiossa. Suomen on alettava puoltaa voimakkaammin unionin liittovaltiokehitystä sekä EU:ssa että sen sidosryhmissä.

Tavoitteeksi on asetettava mahdollisimman yhtenäinen talous-, turvallisuus- ja sisäpolitiikka, EU:n alueen kansalaisten vapaa liikkuvuus ja viisumivapaus.

Kriminaalihuoltopolitiikka

Suomen tavoitteeksi on asetettava ihmisoikeuksien esimerkkimaa, joka on saavutettavissa nykyistä ihmislähtöisemmällä, ennaltaehkäisevämmällä ja humaanimmalla kriminaalihuoltopolitiikalla. Rikoksesta tuomittujen kansalaisoikeuksia ei enää tule rajoittaa ehdottomilla vankeusrangaistuksilla muissa tapauksissa kuin murhissa ja viharikoksissa (k. myöhempänä).

Suomen vangeista jokaiselle on tämän kansallisuudesta riippumatta ja ilman mitään ennakkoehtoja taattava paitsi ylläpito, myös yksilölähtöinen mahdollisuus ja tukitoimenpiteet osaamista vastaavaan kokopäivätyöhön, tai vaihtoehtoisesti ammatti- ja/tai korkeakoulututkinnon suorittamiseen ohjeajassa.

Myös vangeilla tulee olla oikeus opintotukeen ja peruspäivärahaan, alakohtaisen työehtosopimuksen mukaiseen palkkatasoon, sekä ammattijärjestöjen luottamusmiesten ja lakimiesten juridiseen apuun välimiesmenettelyssä, jossa oikeusavun maksaa valtio täysimääräisenä.

Työ moniarvoisuuden ja suvaitsevaisuuden hyväksi

Suomen oppilaitoksissa on alettava panostaa entistä voimakkaammin monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatukseen järjestämällä kaikilla koulutusasteilla, niin perus-, toisen asteen kuin korkeakouluissakin, riittävä vuotuinen määrä moniarvoisuusseminaareja sekä työpajoja, joihin oppilaat/opiskelijat voivat itse osallistua paitsi katselijoina ja kuuntelijoina, myös sisällöntuottajina. Osallistuminen on pakollista ja sisällytetään opetussuunnitelmiin.

Yksityisen sektorin työnantajien tulee sitoutua järjestämään henkilöstölleen vastaavia koulutustilaisuuksia, mikäli heidän työyhteisössään epäillään tapahtuvan syrjintää, koskipa epäilyt työaikaa tai työn ulkopuolista elämää, kuten sosiaalista mediaa.

Havainnoista ilmoittamisen helpottamiseksi päivystävien ja maksuttomien tukipuhelinnumeroiden tulee olla auki vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Ehdoton loppu vihakirjoittelulle ja -puheelle

Suomen on valmisteltava nopeutetussa aikataulussa, jo tämän hallituskauden aikana, kattava viha- ja ajatusrikoslainsäädäntö, ml. eri viharikostyyppien tunnusmerkistö, sekä selkeät toimintaohjeet viranomaisille. Esitys koskien internetfoorumeiden ylläpitäjien vastuuta viharikoksen tunnusmerkistön täyttävän materiaalin poistamiseksi yleisön saatavilta on asetettava voimaan niin ikään mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Verkkopalveluissa julkaistun materiaalin poistamatta jättämisestä, so. nähtävissä säilyttämisestä, on kodifioitava lakiin rikosoikeudellinen vastuu, joka on vähintään puoli vuotta ehdollista vankeutta, mutta törkeysaste huomioiden enintään kaksi ja puoli vuotta ehdotonta vankeutta. Koventamisperuste on aiempi syyllistyminen kyseiseen rikosnimikkeeseen tai rikoksen suunnitteluun.

Julkisen vihapuheen tai kirjallisen propagandan levittämisestä on tuomittava aina vähintään vuoden mutta enintään neljän vuoden mittaiseen ehdottomaan vankeuteen. Myös rikoksen suunnittelusta on tuomittava aina vähintään puolen vuoden ehdolliseen, mutta törkeysaste huomioiden enintään kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Taidan olla kaappipersu ...

Kaikkea tuo kesäinen helle teettää.

Sixten Korhonen

Perheen isän pitäisi saada määritellä vaimojensa ja lapsiensa uskonto ja teloitustapa niskuroiville.

Jaakko Oksa

Ihan kelpo suunnitelmaltahan tuo vaikuttaa, tosin ei kaikilla osa-alueilla mene tarpeeksi pitkälle. Mitä sinä enää perussuomalaisissa? Tuohan on selkeämpi ja päämäärälähtöisempi ohjelma kuin mitä merkittävillä vasemmistopuolueilla on ollut antaa vuosikausiin. Jos vielä koet olevasi tarpeeksi mies seisomaan tämän kaiken takana niin ei muuta kuin suluissa oleva kirjainyhdistelmä vaihtoon ja kalastelemaan meidän änkyrävasemmistolaisten äänisaalista.

Juha Korhonen

Eikö nuori ja dynaaminen Islam pitäisi julistaa uudeksi valtionuskonnoksi vanhan ja väsähtäneen Evankelisluterilaisuuden tilalle?

Sixten Korhonen

Juha !

Ethän sotke jotain tiettyä uskontoa politiikkaan.

Markku Toivonen

Perussuomalaisesta valtavirrasta poikkeavaa perussuomalaisantia.

Jani Heinonen

Läpileikkaus olkiukkoargumentin rakenteesta löytyy täältä.

Toimituksen poiminnat